SOBRE O BLOG

0.6. EVALUACIÓN

La evaluación de este Módulo se basará en un único trabajo que será calificado como “Apto” o “No Apto”. Dado que los intereses del alumnado de este postgrado pueden ser muy heterogéneos, se hacen a continuación diferentes propuestas de trabajos entre las que los alumnos podrán elegir libremente una, la que más se ajuste a sus intereses personales o profesionales:

4) Creación de un blog o página Web para su uso como blog de clase, etc.
Será necesario explicitar los objetivos, diseño, recursos, etc. además de la puesta en marcha de la página o blog.


QUE É O RECANTO DO JUANLU?

É simplemente un blog ou bitácora, no que os contidos aparecen en orde cronolóxica inverso (é dicir, que os últimos aparecen primeiro) .

Pode conter tanto textos como imaxes ou outros elementos multimedia: audio, vídeo e animacións.

Un blog no que os mestres/as e estudantes escriben sobre temas do seu interese

OBXECTIVOS:

 • Utilizar Internet con fins educativos e culturais, e como complemento doutros medios de información e de coñecemento. Isto implica coñecer os lados positivos e negativos da Rede, e por iso hai que preparar aos estudantes para un uso seguro e eficaz de Internet.
 • Fomentar a escritura de blogs ou bitácoras como ferramentas para a publicación de contidos, o que supón ter a man un instrumento moi rápido e eficaz de proxección individual e colectiva.
 • Fomentar o traballo en colaboración, pois, xa sexa mediante blogs colectivos ou individuais, os distintos protagonistas suman as súas achegas individuais.
 • Propor outra forma de avaliación dos coñecementos, situando agora a acción nun ámbito máis amplo que o do aula ou o centro educativo, pois os coñecementos están moi relacionados coa información, á que se pode acceder sen molestias.

VENTAXES:

 • Fácil uso.
 • Gratuíto.
 • Autoría compartida.
 • Acceso desde calquera lugar.
 • Publicación cronolóxica.
 • Integrador doutras ferramentas.
 • Categorías, organizado por temas.
 • Enlaces permanentes.
 • Blogroll.
 • Interactividade.
 • Sindicación e Agregación RSS.

DISEÑO:

Tema: Creado por Michael Heilemann (Plantilla de wordpress)

Unha versión máis profesional de Kubrick, ostentando liñas duras e 2-columnas.
Opcións: Extras | Cabeceira | Typekit Fontes | Editar CSS

Etiquetas: azul, custom-header, dúas columnas, largo fixo lateral dereito, widgets, post-adhesiva, branca, luz, RTL-lingua de apoio, tradución preparado

……………………………………

 • A estrutura e o deseño do blog xa está creado, personalizaouse cun pouco de esforzo, sin ter grandes coñecementos técnicos para elabora-la bitácora.
 • O contido da páxina está formado por artigos escritos dentro da mesma web mediante un formulario, igual que se escribe unha mensaxe de correo electrónico, e que se gardan nunha base de datos.
 • As características principais dos artigos son as seguintes:
  • Ordénanse por data de publicación e aparecen na páxina principal en orde inversa, é dicir, o último que se publicou colócase en primeiro lugar.

  *Engadiranse ou modificaranse máis categorías a medida que se vaia modificando o blog.

 • Pode incluír materiais multimedia tales como fotografías, vídeos, podcasts e presentacións.
 • Os lectores poden escribir comentarios a devanditos artigos, que aparecen publicados debaixo destes. Estes comentarios contribúen poderosamente ao contido do conxunto do blog, e moitos cremos que sen comentarios non se pode falar de blog propiamente devandito.
 • O blog é colectivo e o traballo pode realízase en colaboración, o que non impide que haxa espazo para a creatividade persoal. Neste sentido, pode haber varios tipos de usuarios rexistrados segundo a súa responsabilidade na bitácora, que teñen unhas tarefas concretas e uns permisos determinados. Os administradores controlan todas as posibilidades do blog e preocúpanse da súa configuración, pero tamén existen autores de artigos, editores que ademais de escribir poden corrixir os seus textos e publicalos, e outra serie de colaboradores.
  • Os blog  destaca pola súa facilidade en crear comunidades de usuarios que unen os seus esforzos. Os usuarios rexistrados dispoñen neste blog de moitas utilidades, entre as que se atopa un editores de texto bastante completo  para escribir e publicar artigos de carácter público e privado, ademais doutras ferramentas para publicar elementos multimedia.

………………………………………………….

BLOG DE AULA DO CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE):

O blog  serve para que os mestres/as  se comuniquen entre si e publiquen as súas opinións ou as súas experiencias, pero o blog de aula utilízanse para traballar con estudantes. Isto implica que os estudantes crean o seu propio blog, supervisados polo seu mestre/a, ou que formen parte dun blog colectivo xunto ao mestre/a. O labor do mesre/a e dos estudantes en ambos os casos pode ser variada:

O MESTRE/A

 • Ten que atopar o aloxamento web máis apropiado. Neste sentido, caben dúas posibilidades:
  • Pode utilizar un servidor propio ou o dunha institución educativa que lle permita instalar aplicacións libremente. Neste caso, o docente ten liberdade para configurar as ferramentas necesarias para o seu labor. O habitual é que se valla de xestores de contidos gratuítos e de código aberto xa existentes.
  • Pode rexistrarse nun sitio que ofreza servizo de blogs, a maioría gratuítos, onde dispón dun número limitado de posibilidades, aínda que estas adoitan ser suficientes para realizar o labor cos seus alumnos. Neste caso, o docente ten que utilizar as ferramentas que proporciona esa comunidade e xeralmente non pode acceder ao servidor por medio de FTP para transferir arquivos.
 • Decidir se fai un blog colectivo ou varios individuais. No caso de que elixa esta última posibilidade, pode optar por reunir nun superblog todos os blogs de alumnos e así facilitar o seu supervisió. Esta decisión é importante porque implica unha serie de distintas posibilidades no traballo dos estudantes e dos docentes.
  • No blog colectivo, os alumnos traballan en comunidade e contribúen a desenvolver o mesmo blog, o mesmo proxecto, en definitiva. Non perden a súa identidade, pero conviven no mesmo contorna.
  • Nos blogs individuais, os alumnos traballan sobre un mesmo proxecto pero desde blogs distintos, mantendo desta forma unha individualidade máis destacada. Existe a posibilidade de incluír as entrada dos distintos blogs nun agregador que se encarga de publicalas coma se dun mesmo blog tratásese.
 • Ten que ensinar os rudimentos dun blog:
  • Escribir artigos: concienciar aos alumnos de que deben revisar e repasar o que escriben, que é un texto público e pode ser lido por moitas persoas. Gardar unhas covenciones para este soporte diferente ao SMS e Messenger.
  • O vocabulario: blog, CMS, download, blogroll, administrador, editor, html, usuario, tracback, rss, sindicación, feeds, podcast, mp3, wav, midi, etc.
  • As normas básicas das netetiquetas nun blog:
   • Citar e enlazar o artigo ou web de onde se obtén a información ou aquelas a as que se faga referencia.
   • Enlazar correctamente (pór URL e título).
   • Contestar os comentarios nun tempo razoable.
  • A ética ou o ideario do blogger: ofrecer e prestar axuda, dar información, buscar e propiciar a colaboración.
  • Publicar artigos: é unha operación que a realiza o xestor de contidos. Hai que ter en conta unha serie de instrucións para que se publique: categorías, tags, palabras crave, entre outras.
  • Ler comentarios e artigos: indicarlles a interacción que se produce e animarlles participar dela. Ensinarlles a colaborar.
  • Saber “navegar” polo blog: elementos do blog que nos permiten buscar artigos xa escritos e non ven na primeira páxina. Pode haber unha procura por datas, por categorías, por usuarios, por palabras craves no buscador do blog. Outros elementos de navegación: enlaces.
 • Mostrar como funciona o xestor de contidos elixido:
  • Como entro na administración do blog: usuario e contraseña.
  • Elementos para editar e publicar: formato de texto, imaxes nun artigo, como pór enlaces nun artigo, como se clasifican e arquivan os artigos do blog.
 • Adestrar na obtención de información a través de Internet:
  • Como utilizar un buscador.
  • Seleccionar e gardar as web de interese: Favoritos, do.icio.us.
  • Distintas formas de gardar unha páxina web.
  • A obtención de material multimedia en Internet: distintos formatos, como capturar ou descargar, e colocar en blog. As distintas licenzas de uso.

O ALUMNO/A NO “RECANTO DO JUANLU”:

 • Traballo persoal. O estudante utiliza o blog dos seguintes xeitos:
  • Como un caderno de traballo onde deixa constancia da realización das actividades que lle propón o profesor.
  • Como diario de clase, e neste caso o estudante ofrece información e apuntes do desenvolvemento das súas actividades paso a paso.
 • Traballo colectivo.
 • Rendemento académico
 • Creatividade e formación persoal

“O RECANTO DO JUANLU” COMO DIARIO DE CLASE:

 • Diario do profesor. Con este fin, o blog convértese nunha ferramenta na que o mestre/a deixa constancia da actividade realizada no aula. O feito de transcribir o acontecer diario invita á reflexión sobre a práctica docente. E é esa reflexión a que axuda ao mestre/a a valorar se a formulación e realización de certas actividades é ou non acertado.
 • Diario do alumno. Se o blog é o diario do alumno, este sérvelle para desenvolver capacidades de autorreflexión sobre a súa propia aprendizaxe. Pode ser unha das ferramentas de avaliación incluídas no portafolio do alumno.

AS ACTIVIDADES DO “RECANTO DO JUANLU”:

Ás características de facilidade de uso e interactividade, engádese a posibilidade de incorporar materiais multimedia, cada vez dun xeito máis sinxelo, o que fai que este medio convértase nun instrumento privilexiado para determinadas áreas como poden ser lingua estranxeira ou música.

Trasladar a aula de idiomas, ou parte do aula de música, a un blog permite, como se sinalaba anteriormente, exercitar ou reforzar fose do aula os contidos traballados dentro dela.

Poden supor tamén un bo medio de atención á diversidade e ao alumnado con necesidades educativas especiais, ao posibilitar unha gama máis ampla de actividades que utilizan distintas canles e códigos de comunicación.

Esta plataforma é absolutamente compatible coas actividades máis coñecidas que utilizan Internet como recurso educativo: webquests, cazas do tesouro ou os máis recentes viaxes virtuais, en toda a súa diversidade, pero ademais é un medio que se adapta ao deseño e a realización desa multitude de pequenas actividades, que a modo de exercicios, cuestións ou problemas, todo docente propón e realiza no aula cotidianamente: Traducir un pequeno texto, expresar unha opinión, dar a resposta a unha cuestión, etc…

O abanico da tipoloxía de actividades é enormente amplo. A pesar do reducido número de docentes que neste momento utiliza esta ferramenta, hai xa actividades para todas as materias e dunha gran variedade, como poderá comprobar calquera que decida explorar un pouco neste ámbito. Por citar só algunhas das máis habituais, podemos facer referencia a:

 • Buscar, recoller ou comunicar información.
 • Ofrecer recursos de interese dispoñibles en Internet, ordenados e se é posible comentados.
 • Expresar coñecementos, opinións e emocións a través de distintas linguaxes.
 • Elaborar novos contidos, xerar formas distintas de transmitir, organizar ou reformular.
 • Investigar.
 • Analizar.
 • Buscar solucións.
 • Desenvolver contidos.
 • Sintetizar contidos.
 • Expor cuestións, situacións problemáticas, casos prácticos.
 • Escribir polo pracer de escribir.
 • Ler diferentes tipos de textos, algúns deles novos dentro da tipoloxía textual.
 • Diferenciar para o alumno entre que é escribir un artigo e escribir un comentario dentro dun blog.
 • Seguir un comentario entre varios blogs individuais seguindo enlaces ou tags ou trackbacks.

CONSECUENCIAS PRÁCTICAS “DO RECANTO DO JUANLU”

O blog de aula, en definitiva, utilízare sempre como instrumento práctico:

 • Un escaparate para colgar os textos creados en clase, cuxa utilidade é a de arquivado de textos.
 • Un panel de noticias de todo tipo, cuxa finalidade é informar.
 • Un espazo de comunicación entre alumnos-alumnos e alumnos-profesores, o que proporciona retroalimentación.
 • Unha ferramenta para introducir aos alumnos no coñecemento dos blogs e o uso das TIC. O sistema educativo debe salvar as desigualdades económicas e pór ao alcance de todos as novas tecnoloxías. As estatísticas de alumnos que non teñen ordenador en casa son, en moitos centros educativos, alarmantes. Neste sentido, a pretensión é a de romper desigualdades.
 • Un espazo aberto á participación de todos. E non só daqueles que sempre levantan a man en clase. O blog dá voz aos que non se atreven a expresarse en clase por timidez, inseguridade e outros motivos.
 • Unha ferramenta de expresión escrita que permite introducir textos que son froito dunha reflexión ou comentarios nos que prima a espontaneidade, o que se pode utilizar como pretexto para introducir aos alumnos na comunicación hipertextual.


Advertisement

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s